Triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Hóa đơn điện tử xăng dầu

Văn bản số: 2342/CTGLA-TTHT ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

© Nguồn: Cục Thuế tỉnh Gia Lai