Theo quy định tại Điều 44, Luật quản lý thuế số: Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 (hiệu lực thi hành từ 01/07/2020) thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế được tóm tắt như sau:

Thời hạn nộp tờ khai thuế