Lệ phí môn bài

Thời hạn nộp Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là một khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước mà mọi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp (ngoại trừ các trường hợp được miễn theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài).