GIẢM 30% SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Tóm tắt một số điểm chính của Nghị định số: 114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.