Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là một khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước mà mọi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp (ngoại trừ các trường hợp được miễn theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài).

1/ Về mức Lệ phí môn bài phải nộp đối với các tổ chức được quy định như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

2/ Về thời hạn nộp Lệ phí môn bài:

a) Đối với tổ chức đã và đang hoạt động: thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm.

b) Đối với tổ chức mới thành lập: thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: