GIẢM 30% SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Tóm tắt một số điểm chính của Nghị định số: 114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Lệ phí môn bài

Thời hạn nộp Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là một khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước mà mọi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp (ngoại trừ các trường hợp được miễn theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài).