GIẢM 30% SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2020
Tóm tắt một số điểm đáng chú ý của Nghị định số: 114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
1/ Đối tượng áp dụng:
Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam gồm: Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập. (gọi chung là “Doanh nghiệp”).
2/ Loại thuế được giảm, mức giảm và kỳ tính thuế được giảm:
Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 (sau khi đã trừ đi số thuế TNDN mà doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật Thuế TNDN).
3/ Điều kiện được giảm theo Nghị định này:
Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng (bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế TNDN).
4/ Kê khai giảm thuế
– Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được giảm khi tạm nộp hàng quý, khi kê khai doanh nghiệp kê khai số thuế TNDN được giảm trên các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, kèm theo Phụ lục thuế TNDN được giảm (phụ lục ban hành theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020).
– Khi quyết toán thuế TNDN năm 2020, các trường hợp nộp thiếu so với số phải tạm nộp hàng quý hoặc đã nộp nhiều hơn so với số thuế TNDN phải nộp năm 2020 thì xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.
5/ Hiệu lực thi hành
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020.
Tải về xem chi tiết Nghị định số: 114/2020/NĐ-CP